KHÓA HỌC IELTS TẠI GITC

CURRICULUM

LỚP CƠ BẢN

LỚP ĐẢM BẢO 5.5+

LỚP ĐẢM BẢO 6.0+

LỚP ĐẢM BẢO 6.5+