YÊU CẦU ĐIỂM NHẬP HỌC

ĐIỀU KIỆN CỦA LỚP ĐẢM BẢO

LỊCH MỞ LỚP

Jan 15, 2018

Mar 24, 2018

Apr 07, 2018

Feb 12, 2018

Apr 21, 2018

May 05, 2018

Mar 12, 2018

May 24, 2018

Jun 02, 2018

Jul 14, 2018

Jun 30, 2018

Apr 23, 2018

KẾT QUẢ HỌC VIÊN ĐẠT ĐƯỢC

15.01 - 12.02 - 12.03 - 23.04 - 21.05 - 11.06 - 23.07 - 20.08 - 03.09 - 08.10

GITC - IELTS GUARANTEE PROGRAM

Jul 28, 2018

Aug 18, 2018

Sep 29, 2018

Oct 27, 2018

Nov 10, 2018

Dec 15, 2018

May 21, 2018

Aug 11, 2018

Jun 11, 2018

Sep 01, 2018

Jul 23, 2018

Sep 03, 2018

Oct 13, 2018

Aug 20, 2018

Nov 10, 2018

Nov 24, 2018

Oct 08, 2018

Dec 29, 2018

COPY RIGHT 2017 (C) Green Intenational Technical College  ALL RIGHTS RESERVED.                   TEL: 028 7304 1188 / 0932 690 191 (Ms.Dương)